Aanmelden 

  
Voorwaarden en Inschrijven 2018-2019
Laatst gewijzigd op Vrijdag 07 Sep 2018

Tarieven :

 • Volwassenen: 307 Euro (verminderd tarief 129 Euro)
 • Kinderen/jongeren tot en met 17 jaar: 65 Euro (verminderd tarief 42 Euro)
 • Administratieve kosten per hoofdelijke leerling (vowassenen, kinderen/jongeren) 3 Euro

Wijze van betaling

Het inschrijvingsgeld en de administratieve kosten kunnen uitsluitend betaald worden via bancontact, zowel in de hoofdschool in Diest als in de vestigingsplaatsen Aarschot.


Inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen ?

Jeugdige leerlingen die inwoner zijn van de Stad Diest en die zich aansluiten bij een plaatselijke fanfare of harmonie kunnen hun inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen.
Lees meer ..

 

Attesten voor een verminderd inschrijvingsgeld

1.1. Algemeen
Artikel 92 van het Decreet deeltijds kunstonderwijs en artikel 47 van het organisatiebesluit bevatten de rechtsgrond voor de attestering. Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst op de dag van inschrijving of in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. Indien een leerling bijvoorbeeld op 1 september nog werkloos is, wordt vermindering toegestaan. Als anderzijds een leerling pas werkloos wordt op 30 september, geldt ook dan een verminderd tarief.

1.2. Uitkeringsgerechtigde werklozen
De volgende personen komen in aanmerking voor een verminderd tarief:

 • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn;
 • verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering

Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
 • en attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen

1.3. Leefloners
Personen die een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijk gesteld
is, hebben recht op een verminderd tarief.

Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een attest afgeleverd door het OCMW

1.4. Personen met een handicap

Personen die erkend zijn als persoon met een handicap én een tegemoetkoming van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief.

Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
 • een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
 • een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

Personen die voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een verminderd tarief.
Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een attest van de ziekteverzekering als dat document een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;
 • een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”. 

1.5. Personen die een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen
Personen die een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen, hebben recht op
een verminderd tarief.

Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen


1.6. Begunstigden van een verhoogde kinderbijslag
Begunstigden van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%) hebben recht op een
verminderd tarief.

Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dat het recht op een toeslag voor het kind aantoont;
 • een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.

1.7. Residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI
Personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medischpedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven, hebben recht op een verminderd tarief.

Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een verklaring voor van de directie van de instelling waar de leerling verblijft

1.8. Erkende Politieke vluchtelingen
Personen die het statuut van politiek vluchteling bezitten, hebben recht op een verminderd tarief.

Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen;
 • een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar de leerling verblijft;
 • een identiteitsbewijs voor vreemdelingen.

1.9. Begunstigden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt of een attest op grond van artikel 92 §1 3°, van het voormelde decreet;
 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam, uitgereikt door de gemeente waar de leerlingen wonen, als de gemeente de criteria, vermeld in artikel 92 §1 3°, 4°, 7° of 10° van het voormelde decreet, hanteert om het kansenstatuut toe te kennen.

1.10. Personen ten laste 
Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens een van de hierboven vermelde
voorwaarden voldoet, komt eveneens in aanmerking voor een verminderd tarief.

Om dit aan te tonen aanvaardt de verificatie:

 • een document uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat aantoont dat die persoon tot dezelfde leefeenheid behoort als de persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 92 van hetzelfde decreet

1.11. Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid
Op voorwaarde dat de leerling de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het
schooljaar in kwestie, betaalt de leerling het verminderde inschrijvingsgeld als op de dag van de
inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie.

 • een document uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat aantoont dat de leerling tot dezelfde leefeenheid behoort als een persoon die het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie
 • een document uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat aantoont dat hij of zij kind, broer of zus is van een persoon die het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie.

1.12. Vermindering voor jongeren in een bijkomende studierichting
Op voorwaarde dat de leerling de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het
schooljaar in kwestie, betaalt de leerling het verminderde inschrijvingsgeld voor iedere extra
inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.

1.13. Volwassenen tussen 18 en 24 jaar
Volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar krijgen automatisch een verminderd tarief op
basis van hun leeftijd. Een volwassen leerling heeft recht op het verminderd tarief zolang hij geen
25 jaar is op 31 december van het schooljaar waarvoor hij zich inschrijft. Een attest van het
kinderbijslagfonds hoeft dus niet meer.

1.14. Brusselse en Waalse attesten
Vooral instellingen in Brussel en langs de taalgrens krijgen te maken met reductie voor leerlingen
uit de andere gewesten. Dat vormt meestal geen probleem omdat sommige bevoegde instellingen
nationale instellingen zijn (bv. RVA) en omdat elke Vlaamse instelling een Brusselse en Waalse
tegenhanger heeft.

1.15. Buitenlandse attesten
In de praktijk komen buitenlandse leerlingen vooral uit Nederland. Ook deze leerlingen hebben in
bepaalde gevallen recht op vermindering. Uiteraard zijn er eigen Nederlandse documenten en
uitreikende instellingen, maar in het merendeel van de gevallen kan de verificateur Nederlandse
bewijsstukken goed beoordelen naar analogie met Vlaamse documenten.

De attesten kunnen zowel in schriftelijke als elektronische vorm voorgelegd worden. Het
Agentschap voor Onderwijsdiensten beslist of een attest uitgereikt door een andere Belgische of
buitenlandse overheidsinstantie gelijkwaardig bevonden wordt met de hierboven vermelde
attesten.