Aanmelden 

  
Retributiereglement voor de verhuring van muziekinstrumenten
Laatst gewijzigd op Vrijdag 14 Sep 2018

Beoogd doel en doelgroepen
   
Artikel 1
§1. Het “huurreglement voor het huren van muziekinstrumenten van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW)” heeft samen met dit retributiereglement tot doel een kader te scheppen om de verhuring van muziekinstrumenten mogelijk te maken en daardoor de financiële drempel te verlagen voor de leerlingen die voor bepaalde instrumenten kiezen in het kader van hun muzikale opleiding aan de HAMW.
§2. Het huren van instrumenten van de HAMW is enkel mogelijk voor leerlingen die als regelmatig èn financierbaar zijn ingeschreven.
   
Modaliteiten
   
Artikel 2
§2.
In dit retributiereglement wordt verstaan onder:
“regelmatige en financierbare leerling”: de leerling die voldoet aan de geldende voorwaarden, uitgevaardigd door het ministerie van onderwijs en vorming, op het ogenblik van de verhuur van het instrument.
“Hagelandse Academie voor Muziek en Woord”: het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de participerende gemeenten Diest (inrichtende macht), Aarschot, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem.
   
Artikel 3
§1. De kosten van normale slijtage van het instrument zijn ten laste van de verhuurder.  Dit betreft o.a. kosten die moeten gemaakt worden om het instrument terug in orde te brengen voor een volgende verhuring.
§2. De huurder zal bij beschadiging van het instrument door nalatigheid of door onzorgvuldig gebruik de herstelling laten uitvoeren op eigen kosten bij een gespecialiseerd vakman, aangeduid door de directeur van de HAMW.
§3. Bij onherstelbare beschadiging of verlies van het instrument betaalt de huurder aan het gemeentebestuur – dat instond voor de aankoop van het betreffende instrument –  de dan geldende aankoopprijs van een nieuw instrument dat kwalitatief vergelijkbaar is met het gehuurde instrument  De huurder wordt aangeraden hiervoor een verzekering af te sluiten.
   
Artikel 4
§1. De huurder verbindt zich er toe voor het gebruik van het instrument een jaarlijkse huurprijs te betalen, zoals deze wordt vastgesteld in dit retributiereglement.
§2. Het huurgeld is niet terugvorderbaar, ook niet gedeeltelijk.
§3. De jaarlijkse huurprijs van een instrument bedraagt:
  • 05,00 euro voor een sopraanblokfluit
  • 20,00 euro voor een altsaxofoon, bugel, dwarsfluit, gitaar, hoorn, klarinetBb, 
    sopraansax, tafelxylofoon, trombone, trompet of viool
  • 25,00 euro voor een viool
  • 30,00 euro voor een bariton of een cello
  • 40,00 euro voor een accordeon, hobo of een viool
  • 50,00 euro voor een althobo, baritonsaxofoon of een viool
§4. De huurprijs dient betaald te worden op het secretariaat van de HAMW bij ontvangst van het instrument.
   
Artikel 5
§1. Dit retributiereglement is verbonden met de verdere bepalingen van het “huurreglement voor het huren van muziekinstrumenten van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord”, goedgekeurd op de gemeenteraad van Diest op 18 juni 2018.
§2. De huurder verklaart door de ondertekening van het “huurformulier muziekinstrumenten – contract” kennis genomen te hebben van dit retributiereglement en verbindt er zich toe dit retributiereglement na te leven.
§3. Indien de huurder in gebreke blijft behoudt de HAMW zich het recht voor het instrument op gelijk welk tijdstip van het jaar terug te vorderen.
§4. In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke rechtsvordering.
   
Artikel 6
Dit retributiereglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad van Diest op 18 juni 2018 en treedt in werking vanaf het schooljaar 2018-2019.