Aanmelden 

  
Retributie Inschrijvingsgeld
Laatst gewijzigd op Dinsdag 28 Aug 2018

Reglement betreffende de retributie van het inschrijvingsgeld van jeugdige leerlingen van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord Diest die zich aansluiten bij een plaatselijke fanfare of harmonie

BEOOGDE DOEL EN DOELGROEPEN

Artikel 1
  
§1 Dit reglement heeft tot doel het stimuleren van jeugdige leerlingen van de HAMW Diest om zich aan te sluiten bij een plaatselijke fanfare of harmonie om het voortbestaan van deze verenigingen naar de toekomst toe te garanderen.
§2 Dit reglement heeft tot doel om het engagement van jongeren die zich aansluiten bij een plaatselijke fanfare of harmonie financieel te belonen door hen gratis muziekonderwijs aan te bieden.

MODALITEITEN
   
Artikel 2
In dit reglement wordt verstaan onder:  

 • jongeren: jongeren tot 18 jaar
 • Diestse/plaatselijke fanfare of harmonie: door de stad en de cultuurraad erkende fanfares en harmonies die een jaarlijks een werkingstoelage van de stad ontvangen
 • Hagelandse Academie voor Muziek en Woord Diest: vestigingen te Diest, inclusief de deelgemeenten 

Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld moet men: 

 1. leerling zijn van de HAMW Diest
 2. inwoner zijn van de stad Diest
 3. maximaal 18 jaar oud zijn
 4. instrumentles volgen op niveau derde of vierde graad (vanaf 5de jaar instrument)
  één van de volgende instrumenten bespelen : Altfluit – althoorn – altklarinet – altsax – bariton – baritonsax – basfluit – basklarinet – bastrombone – bastuba – bugel – contrabas – contrafagot – cornet – dwarsfluit - engelse hoorn – eufonium – fagot – hobo - hobo d'amore – hoorn – klarinet - klarinet in ES – piccolo – sopraansax – slagwerk – tenorsax – trombone – trompet – tuba – elektrische gitaar – basgitaar
 5. zich bij de start van het werkjaar, d.w.z. begin september, aansluiten bij een Diestse fanfare of harmonie
 6. na afloop van het werkjaar, d.w.z. eind augustus, aanwezig geweest zijn op minimaal de helft van de repetities en optredens van de fanfare of harmonie waarbij men zich aangesloten heeft. 

Artikel 4
Elke persoon kan beroep doen op maximaal één terugbetaling per jaar, onafhankelijk van het aantal fanfares/harmonies waar men zich bij aansluit. 

Artikel 5
De terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeurt na afloop van het schooljaar op basis van een aanwezigheidslijst die door een verantwoordelijke binnen de fanfares en harmonies wordt bijgehouden.

Artikel 6
Bij betwisting over, hetzij lidmaatschap, hetzij terugbetaling, beslist het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 7
De inschrijvingsgelden voor de HAMW worden jaarlijks opgelegd door het Departement Onderwijs en zijn onderhevig aan aanpassingen aan het indexcijfer. De stad verbindt zich ertoe om aan de leerlingen die in aanmerking komen het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld verminderd met eventuele kortingen terug te betalen. Onrechtmatig verkregen terugbetalingen kunnen ten allen tijden teruggevorderd worden. 

Artikel 8
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt het jaarlijkse budget dat vrijgemaakt wordt voor de werking van dit reglement. Het maximale aantal terugbetalingen per jaar is afhankelijk van dit budget. Het College van Burgemeester en Schepen behoudt zich het recht om aanvragen te weigeren indien het voorziene krediet ontoereikend is. Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, worden de aanvragen in chronologische volgorde behandeld.

Artikel 9
De praktische werkwijze voor terugbetaling wordt nader bepaald via een apart aanvraagformulier. 

Artikel 10
Dit reglement treedt in werking vanaf de start van werkjaar 2005-2006.