Aanmelden 

  
Huurreglement voor het huren van muziekinstrumenten
Laatst gewijzigd op Vrijdag 14 Sep 2018

Artikel 1
§1.  De Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW), een intergemeentelijk samenwerkingsverband met als participerende gemeenten Diest (inrichtende macht), Aarschot, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem – verder verhuurder genoemd – verhuurt een beperkt aantal muziekinstrumenten aan leerlingen van de HAMW.
§2.  Enkel een leerling – verder huurder genoemd – die als regelmatig èn financierbaar is ingeschreven voor de overeengekomen verhuurperiode komt in aanmerking voor de huur van een instrument.
§3. Minderjarige leerlingen kunnen slechts huren indien het huurformulier ondertekend wordt door één van de ouders of door hun wettelijke voogd.
§4. Leerlingen die een tweede instrument volgen, kunnen dit instrument niet huren van de HAMW, tenzij er huurinstrumenten beschikbaar blijven nadat alle aanvragen van leerlingen 1ste instrument behandeld zijn.  De maximale verhuringstermijn wordt, in tegenstelling tot artikel 3, &2, beperkt tot één schooljaar.
§5. Vrije leerlingen komen niet in aanmerking voor het huren van een muziekinstrument.
§6. Meerdere aanvragen voor hetzelfde instrument en voor dezelfde periode worden chronologisch behandeld.
§7. Leerlingen, die inwoner zijn van de gemeente die het gewenste huurinstrument aankocht, krijgen voorrang op niet-inwoners van die gemeente, los van de chronologische volgorde van aanvraag, vermeld in artikel 1 §6.
   
Artikel 2
§1. De huurder is verantwoordelijk voor het behoud van het instrument in goede staat en volgt hiervoor strikt de richtlijnen op van leerkracht betreffende het onderhoud van het gehuurde instrument.
§2. De huurder zal het instrument onder geen enkele voorwaarde uitlenen of in gebruik geven aan derden.
§3. De kosten van normale slijtage van het instrument zijn ten laste van de verhuurder.  Dit betreft o.a. kosten die moeten gemaakt worden om het instrument terug in orde te brengen voor een volgende verhuring.
§4. De huurder zal bij beschadiging van het instrument door nalatigheid of door onzorgvuldig gebruik de herstelling laten uitvoeren op eigen kosten bij een gespecialiseerd vakman, aangeduid door de directeur van de HAMW.
§5. Een eventuele beschadiging wordt vastgesteld door de leerkracht van de betrokken huurder en de directeur van de HAMW. Hun advies is bindend om de eventuele schade vast te stellen.
§6. Bij onherstelbare beschadiging of verlies van het instrument betaalt de huurder aan het gemeentebestuur – dat instond voor de aankoop van het betreffende instrument –  de dan geldende aankoopprijs van een nieuw instrument dat kwalitatief vergelijkbaar is met het gehuurde instrument.  De huurder wordt aangeraden hiervoor een verzekering af te sluiten.
§7. De directeur van de HAMW kan het instrument ten allen tijde opvragen voor nazicht.
   
Artikel 3
§1. De huurovereenkomst omvat een volledig schooljaar, dit wil zeggen van 1 september tot en met 31 augustus en dient jaarlijks vernieuwd te worden.
§2. De maximale verhuringstermijn loopt tot aan het einde van het derde leerjaar van de 2de graad (2.3).
Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor leerlingen die geen “full-size” instrument huren omwille van hun lichaamsgrootte (bv. cello, gitaar, trombone, viool, …..).  Deze leerlingen kunnen hun instrument verder huren tot hun lichaamsgrootte hen toestaat over te schakelen naar een “full-size” instrument.
§3. Op het einde van de huurovereenkomst dient het instrument terug ingeleverd te worden op het secretariaat van de HAMW.
§4. Indien de studies aan de HAMW gedurende het schooljaar worden stopgezet voor het betreffende instrumentvak, dient het instrument onmiddellijk en zonder dat hierom wordt verzocht terug ingeleverd te worden.
§5. Een verhuring kan geweigerd worden indien er zich tijdens een eerdere verhuring moeilijkheden hebben voorgedaan of dit huurreglement niet werd nageleefd.
   
Artikel 4
§1. De huurder verbindt zich er toe voor het gebruik van het instrument een jaarlijkse huurprijs te betalen, zoals deze wordt vastgesteld in een afzonderlijk retributiereglement.
§2. Het huurgeld is niet terugvorderbaar, ook niet gedeeltelijk.
§3. De jaarlijkse huurprijs van een instrument wordt vastgelegd in een afzonderlijk retributiereglement.
§4. De huurprijs dient betaald te worden op het secretariaat van de HAMW bij ontvangst van het instrument.
   
Artikel 5
§1. De huurder verklaart door de ondertekening van het “huurformulier muziekinstrumenten – contract” kennis genomen te hebben van dit huurreglement en verbindt er zich toe dit huurreglement na te leven.
§2. Dit huurreglement zal aan elk “huurformulier muziekinstrumenten – contract” worden gehecht om er integraal deel van uit te maken.
§3. Indien de huurder in gebreke blijft behoudt de HAMW zich het recht voor het instrument op gelijk welk tijdstip van het jaar terug te vorderen.
§4. In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke rechtsvordering.
   
Artikel 6
§1. Dit huurreglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van Diest op 18 juni 2018 en treedt in werking vanaf het schooljaar 2018-2019.